Právní podmínky používání

Tyto internetové stránky (dále jen „Stránky“) jsou provozovány společností Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4801, Identifikační číslo: 430 04 351 (dále jen „BMS“)..

Přijetí dohody. Váš přístup a používání těchto internetových stránek a s nimi spojených e-mailových adres (dále jen „Stránky“) a jejich využití je podmíněno přijetím následujících Právních podmínek používání. Vstupem na tyto Stránky či jejich prohlížením přijímáte bez jakýchkoliv výhrad uvedené podmínky používání a berete na vědomí, že jakékoliv předchozí dohody mezi vámi a BMS ve vztahu k přístupu a používání těchto stránek jsou nahrazeny těmito právními podmínkami a jsou neúčinné.

Rozsah použití. BMS provozuje tyto Stránky za účelem poskytování obecných korporátních nebo některých zákonem vyžadovaných informací týkajících se společnosti BMS. Názory a doporučení vyjádřené návštěvníky Stránek reprezentují pouze jejich vlastní názory a doporučení a nejsou zamýšleny jako doporučení či přesvědčování ke koupi jakýchkoliv výrobků nebo služeb BMS. Stahovaní zobrazeného materiálu je povoleno pouze pro osobní a nekomerční použití, uživatel je však povinen dodržovat autorská práva a omezení, která materiál obsahuje. Uživatel není bez předchozího písemného svolení BMS oprávněn distribuovat, měnit, přenášet, opětovně použít, přeposlat nebo použít obsah Stránek pro veřejné či komerční účely, což se týká zejména textu, fotografií, grafiky, tabulek, obrázků, ikonek, technologie, softwaru, audiovizuálního a zvukového obsahu, grafického designu, zdrojových kódů, e-mailových adres a odkazů (na Stránky, jejich podstránky a/nebo jejich adresáře).

Dále berete na vědomí, že BMS neručí za to, že informace na Stránkách jsou vhodné či dostupné k použití mimo státy Evropské unie nebo vhodné, dostupné či určené k použití uživatelům, kterým obsah nebyl určen. Vstup na Stránky z území, na kterých může být obsah Stránek protizákonný nebo nevhodný, je zakázán. Uživatelé, kteří se sami rozhodli vstoupit na Stránky z ostatních zemí, jsou odpovědní za dodržování tamních právních předpisů.

Pokud je váš registrační kód nebo heslo pro přístup či prohlížení těchto Stránek osobní povahy, nemusí být přijat. Je přísně zakázáno sdílet s ostatními registrační kódy nebo hesla nebo jakkoliv jinak umožnit jejich používání ostatním.

Žádná lékařská doporučení. Tyto Stránky neposkytují žádná lékařská doporučení. Farmaceutické výrobky popisované na Stránkách jsou dostupné pouze na předpis oprávněného zdravotnického odborníka. Prosím poraďte se ohledně všech preskripčních informací o farmaceutických výrobcích, na které tyto Stránky odkazují. BMS se nezabývá poskytováním lékařských nebo obdobných odborných služeb nebo rad – informace poskytované na Stránkách nemají nahradit rady a doporučení od zdravotnických odborníků. Pokud si přejete nebo potřebujete takové služby nebo radu, měli byste se co nejdříve poradit se zdravotnickým odborníkem.

Ochrana autorských práv. Upozorňujeme, že pokud není uvedeno jinak, je vše, co čtete nebo vidíte na těchto stránkách, chráněno autorskými právy a bez předchozího písemného souhlasu BMS nesmí být použito jinak, než jak je stanoveno v těchto právních podmínkách používání nebo v samotném textu. BMS nezaručuje, že pokud použijete materiály zobrazené na Stránkách, nenarušíte tím práva třetích osob, které nejsou vlastněny či přidruženy k BMS.

Ochranné známky. Ochranné známky, obchodní názvy a loga (společně dále jen „ochranné známky“) zobrazené na Stránkách jsou registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami BMS, jejích globálně spřízněných společností nebo jiných osob. Nic, co je obsaženo na Stránkách, by nemělo být vykládáno, a to ani jako důsledek, v tom smyslu, že je povoleno nebo jinak umožněno používat ochranné známky zobrazované na Stránkách bez předchozího písemného souhlasu BMS nebo třetí strany, která ochrannou známku vlastní. Používání ochranných známek zobrazovaných na Stránkách nebo jakéhokoliv jiného obsahu na Stránkách, mimo výjimek stanovených v těchto právních podmínkách používání, je přísně zakázáno. Rovněž upozorňujeme, že BMS bude vymáhat svá práva plynoucí z duševního vlastnictví v nejvyšší možné míře umožněné právními předpisy, a to včetně trestního stíhání, pokud bude přípustné.

Odpovědnost za obsah. BMS se snaží o to, aby informace na Stránkách byly správné a aktuální, avšak neodpovídá za jejich správnost a přesnost. BMS není odpovědná za žádné chyby či neúplné informace v obsahu Stránek. Bez ohledu na výše uvedené je vše uvedené na této Stránce TAK, JAK JE, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZEJMÉNA BEZ ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ PRÁVA. S ohledem na to, že některé jurisdikce výše uvedená vyloučení neumožňují, je možné, že se na vás některá z výše uvedených vyloučení záruky nevztahují.

Omezení odpovědnosti. Stránky využíváte a prohlížíte na vlastní riziko. BMS ani žádná osoba podílející se na vývoji, vytváření nebo umísťování Stránek není odpovědná za přímou, následnou nebo nepřímou škodu zaviněnou přístupem nebo používáním Stránek. BMS nepřebírá odpovědnost a není odpovědná za žádné škody na vašem přístroji nebo viry, které se mohou přenést na vaše zařízení, příslušenství nebo jiný majetek, v důsledku přístupu na Stránky, jejich prohlížení nebo používání nebo stahování jakýchkoliv dat, textů nebo obrázků ze stránek.

Zakázaný přenos. Některé oblasti Stránek vám umožní přístup k online fórům, blogům nebo chatům; umožní vám sdílet vlastní komentáře, názory nebo jakýkoliv jiný druh informací a umožní vám odesílat e-maily nebo jinak poskytnout zpětnou vazbu BMS. BMS nepřijímá a výhradně odmítá veškerou odpovědnost za jakýkoliv obsah na těchto fórech. Umístění jakéhokoliv nezákonného, lživého, výhružného, pomlouvačného, hanlivého, pobuřujícího, nemravného, buřičského, pornografického materiálu či jakéhokoliv materiálu, který by mohl představovat nezákonné jednání nebo nabádání k němu nebo by mohl dát vzniknout občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušit právní předpisy nebo příslušné kodexy či směrnice farmaceutického průmyslu, je zakázáno. Dále se zakazuje umísťování nebo předávání jakýchkoliv informací, které: a) porušují práva jiných osob nebo narušují jejich soukromí či práva na svobodu projevu, b) jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými vlastnickými právy, pokud k jejich předání nedostal uživatel písemné svolení od vlastníka těchto práv, c) obsahují virus, programovou chybu nebo jinou škodlivou záležitost, d) jsou použity k nezákonné dohodě proti jiné osobě za účelem omezení obchodu nebo soutěže. Uživatel je sám odpovědný za škodu vzniklou porušením autorských práv, práv k ochranným známkám nebo jiných vlastnických práv nebo za jakoukoliv jinou škodu vzniklou jeho použitím Stránek.

Jak je uvedeno výše, BMS nepřejímá odpovědnost za informace, data, komentáře ani názory, které mohou být na tyto Stránky umístěny uživateli jakýmikoliv prostředky (např. pomocí blogů, fór, chatů atd.). Nehledě na výše uvedené si BMS ponechává právo odebrat uživatelům přístup k jakékoliv službě, pokud se dozví, že Stránky byly využity nevhodným způsobem (např. předložení protiprávního obsahu, obsahu proti dobrým mravům, proti veřejnému pořádku, jakékoliv použití, které by mohlo poškodit obraz BMS nebo skupiny Bristol-Myers Squibb, atd.).

Uživatelův příspěvek. Veškeré „osobní údaje nebo informace umožňující osobní identifikaci“ v elektronické komunikaci v rámci Stránek jsou upraveny předpisem o Ochraně osobních údajů. Nicméně, s komunikací či materiálem přenášeným na Stránky, který neobsahuje osobní údaje zaslané e-mailem nebo jiným způsobem, včetně veškerých dat, otázek, komentářů, návrhů apod., nebude nakládáno jako s důvěrným nebo soukromým. Uživatel bere na vědomí, že vyjma osobních údajů, na které se vztahuje předpis o Ochraně osobních údajů, mohou BMS a její přidružené společnosti použít vše, co uživatel zaslal či přenesl na Stránky, za jakýmkoliv účelem, zejména za účelem reprodukce, zveřejnění, přenesení, publikace, vysílání a posílání. BMS je dále oprávněna k použití veškerých nápadů, konceptů, know-how, procesů nebo postupů či technik obsažených v uživatelově komunikaci se Stránkami za jakýmkoliv účelem, zejména k vývoji, výrobě, marketingu a prodeji produktů a služeb za použití těchto nápadů, konceptů, know-how, procesů nebo postupů. Veškeré údaje a informace, které uživatel předá, musí být pravdivé. Uživatel je odpovědný za to, že jím předané informace budou neustále aktuální. Uživatel je ve všech případech sám odpovědný za nepravdivost a nepřesnost údajů a informací, které předal, a za jakoukoliv újmu, ztrátu či škodu způsobenou BMS nebo třetím osobám v důsledku užití informací, údajů nebo názorů, které předal.

Odkazy na jiné internetové stránky. Odkazy na jakékoliv jiné internetové stránky, které nejsou kontrolovány BMS, jsou poskytovány pouze a výhradně pro vaše pohodlí a neznamenají doporučení ani podporu BMS takových internetových stránek nebo internetových adres třetích stran. BMS nerevidovala všechny odkazy nacházející se na Stránkách a není odpovědná za jejich obsah nebo obsah jiných internetových stránek. Vaše přesměrování na jakékoliv jiné internetové stránky probíhá na vaše riziko. Po připojení na jiné internetové stránky je vhodné prostudovat právní podmínky a předpis o ochraně osobních údajů, které platí pro takové nové internetové stránky; mohou se lišit od podmínek upravujících používání těchto Stránek.

Změna dohody. V mezích příslušných právních předpisů může BMS kdykoliv změnit podmínky používání těchto Stránek. V případě, že dojde ke změně těchto podmínek používání, bude oznámení o takové změně zveřejněno na Stránkách. Taková změna je závazná, a proto je vhodné průběžně právní podmínky používání kontrolovat.