Naše poslání

Objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, které pomáhají pacientům zvítězit nad závažnými nemocemi.


Náš závazek

Slibujeme svým pacientům, zákazníkům, zaměstnancům, globálním společenstvím, akcionářům, životnímu prostředí a všem zainteresovaným, že budeme konat s přesvědčením, že neocenitelnou složkou každého produktu je integrita jeho tvůrce. Pracujeme pod efektivní kontrolou a s vysokými standardy etického chování. Vyhledáváme transparentnost a dialog se zainteresovanými osobami, abychom lépe chápali jejich potřeby. Bereme vážně svůj závazek vůči ekonomické, společenské a environmentální udržitelnosti, a svá očekávání přenášíme i na své partnery a dodavatele.

Našim pacientům a zákazníkům

Klademe důraz na vědeckou dokonalost a investice do biofarmaceutického výzkumu a vývoje, abychom mohli poskytovat moderní, kvalitní léky, které reagují na dosud neuspokojené léčebné potřeby pacientů se závažnými chorobami. Pod přísným vědeckým dozorem produkujeme klinický a ekonomický přínos díky lékům, které zlepšují život pacientů. Usilujeme o to, aby informace o námi prodávaných lécích byly široce a pohotově přístupné.

Našim zaměstnancům

Přijímáme rozmanité pracovníky i s jejich kulturou. Mezi naše hlavní priority patří zdraví, bezpečnost, profesní rozvoj, rovnováha mezi prací a soukromým životem zaměstnanců a rovné, uctivé zacházení s nimi.

Našim globálním společenstvím

V našich komunitách podporujeme uvědomělé občanství, které zlepšuje zdraví a podporuje udržitelnost.

Našim akcionářům

Usilujeme o dosahování trvale silných výsledků a hodnoty pro akcionáře.

Našemu životnímu prostředí

Podporujeme zachování přírodních zdrojů a snažíme se minimalizovat dopad naší činnosti a produktů na životní prostředí.