Dodržování předpisů a etika

Společnost Bristol-Myers Squibb ve všech svých světových organizacích podniká v souladu s kulturou etiky a integrity a tuto kulturu udržuje. Požadujeme, aby všichni naši zaměstnanci, jakož i dodavatelé, poradci, prodejci a jednotlivci, kteří obchodují se společností Bristol-Myers Squibb, znali a dodržovali naše vysoké standardy etiky a integrity.

Naše poslání objevovat, vyvíjet a přinášet moderní léky, které pomáhají pacientům vítězit nad závažnými nemocemi, podporuje čisté a zdravé životní prostředí a prosazuje zásady a postupy, které si zasluhují důvěru společnosti.

Rychlé odkazy

Třetí strany | Vybrané firemní zásady a postupy | Požadovaná prohlášení vůči státu


Naši zaměstnanci

Všichni naši zaměstnanci jsou povinni jednou za dva roky absolvovat školení o Normách obchodního chování a etiky a potvrdit, že se s těmito normami seznámili, rozumí jim, budou je dodržovat a nejsou si vědomi žádného jejich porušování. Včasné absolvování tohoto školení je podmínkou zaměstnání. Naše normy řeší celou řadu témat vztahujících se k etice a praxi globálního obchodu.

Třetí strany

Společnost Bristol-Myers Squibb si je vědoma, že třetí strany mají důležitý podíl na jejím úspěchu. Snažíme se obchodovat jen s takovými třetími stranami, které sdílí náš závazek vůči Normám obchodního chování a etiky pro třetí strany (normy 3P). Třetím stranám doporučujeme, aby normy 3P přijaly a uplatňovaly a aby měly zavedeny procesy, respektive systémy na podporu provozu v souladu se všemi platnými zákony, nařízeními, pokyny a kodexy odvětví. Konkrétní požadavky ohledně dodržování norem 3P jsou začleněny do smluv s třetími stranami.

Vybrané firemní zásady a postupy

Mezi níže uvedenými firemními zásadami jsou ty, na nichž odkazují Normy obchodního chování a etiky i další, které by naše zákazníky a akcionáře mohly zajímat:

Číslo zásad Název zásad
BMS-CP-001 Proti diskriminaci a obtěžování
BMS-CP-002 Prevence zneužívání léčiv
BMS-CP-003 Hrozby a akty násilí na pracovišti
BMS-CP-004 Životní prostředí, zdraví a bezpečnost
BMS-CP-005 Evidence ve společnosti BMS
BMS-CP-006 Využívání počítačového systému a ochrana informací
BMS-CP-007 Obchodování s cennými papíry
BMS-CP-008 Přijímání dobrovolných odměn za prezentace
BMS-CP-009 Střety zájmu
BMS-CP-010 Zveřejňování významných informací
BMS-CP-011 Spravedlivá konkurence
BMS-CP-012 Obchodní známky a autorská práva
BMS-CP-013 Nákupy
BMS-CP-014 Kvalita
BMS-CP-016 Soukromí
BMS-CP-017 Řízení stavu zásob produktů pro přímé zákazníky
BMS-CP-027 Hlášení potenciálních případů porušování předpisů*
BMS-CP-030 Využívání zvířat a péče o ně
BMS-CP-034 Proti úplatkářství
BMS-CP-037 Ochrana produktů
BMS-CP-039 Firemní výdaje
BMS-CP-040 Smlouvy a podobné operace
BMS-CP-043 Kontakty se zdravotnickými pracovníky
BMS-CP-044 Hlášení náhlých nepříznivých jevů v souvislosti s produkty společnosti BMS
BMS-CP-048 Příspěvky politikům
BMS-CP-049 Vědecké publikace
BMS-CP-058 Oznamování aktivit v oblasti lobbingu na federální úrovni
BMS-CP-063 Oznamování statutu nezpůsobilé osoby
BMS-CP-064 Země podléhající sankcím, subjekty podléhající omezení a opatření proti bojkotu
BMS-CP-069 Lidská práva